Ngày hiệu lực: [2024]

I. Giới Thiệu Chính sách Bảo vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (DMCA) này (dưới đây là “Chính sách”) được thiết lập để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Hot51.vn (“Chúng tôi”, “HOTLIVE”) liên quan đến nội dung trực tuyến và các dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là nội dung có liên quan đến “HOTLIVE”.

II. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

  1. HOTLIVE.cc giữ toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các nội dung, tên thương hiệu, biểu tượng, và các sản phẩm và dịch vụ khác có liên quan đến “HOTLIVE”.
  2. Các bên thứ ba không được sao chép, sử dụng, phát tán, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của HOTLIVE.vn mà không có sự cho phép bằng văn bản.

III. Thông Báo Vi Phạm Nếu bạn cho rằng có nội dung trực tuyến nào đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của HOT51.vn hoặc liên quan đến “HOTLIVE”, bạn có thể gửi thông báo vi phạm đến chúng tôi theo thông tin sau:

Tên công ty: [HOTLIVE] Địa chỉ: [Thành phố Hồ Chí Minh
Vietnam] Email: [info@hotlive.cc]

IV. Thủ Tục Đối Với Thông Báo Vi Phạm

  1. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông báo vi phạm và xác minh tính chính xác của nó.
  2. Nếu thông báo được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa nội dung vi phạm.
  3. Chúng tôi sẽ thông báo cho bên vi phạm về quyết định và cung cấp họ cơ hội để đối đáp.

V. Miễn Trách Nhiệm

  1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thông báo giả mạo hoặc không chính xác.
  2. Chúng tôi có quyền từ chối xử lý các thông báo không đầy đủ thông tin hoặc không rõ ràng.

Chính sách DMCA này có thể được cập nhật và sửa đổi mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố.

Cám ơn bạn đã tuân theo Chính sách DMCA của chúng tôi.